Uknjižba

Uknjižba u našem pravu predstavlja način sticanja stvarnih prava na nepokretnostima (svojina, stvarne službenosti, hipoteka). Ova prava se u načelu mogu definitivno steći tek upisom u nadležni registar nepokretnosti. Pravo svojine prodavca nepokretnosti ne prestaje, a kupac ne postaje vlasnik u trenutku kada se zaključi ugovor o kupoprodaji neko tek kada se kupac uknjiži. U našem pravu uknjižba je povezana sa pravnim poslom kojim se prenosi neko stvarno pravo na nepokretnosti. Pravo svojine se može uknjižiti samo ukoliko počiva na punovažnom pravnom osnovu (ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, sudska odluka, ugovor o razmeni, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o poklonu, putem privatne ili javne isprave itd.).