Geodetski snimak bespravno izgrađenih objekata

Geodetski snimak bespravno izgrađenih objekata je grafički prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata, infrastrukture,topografije I njihovih međusobnih odnosa.
Geodetski snimak treba da sadrži i visinsku predstavu terena, koja se može prikazati kotama i izohipsama.
legalizacija geodetski snimak
Geodetski snimak po zakonu o planiranju i izgradnji treba da sadrži:

  • Objekat koji je predmet postupka, sa koordinatama najmanje dve tačke prednje fasade (u državnom koordinatnom sistemu, Gaus-Krigerova projekcija);
  • Namenu, spratnost i bruto razvijenu građevinsku površinu u osnovi objekta;
  • Sve ostale objekte na parceli, kao i položaje objekata na susednim parcelama;
  • Postojeće ograde, infrastrukturne objekte i priključke;
  • Položaje javnih i internih ulica i puteva;
  • Bandere, stubove nadzemnih vodova, šahtove, belege trasa podzemnih vodova;
  • Visinsku predstavu terena – apsolutne kote;
  • Granice katastarske parcele po katastru nepokretnosti, broj parcele i brojeve susednih katastarskih parcela;


geodetsko snimanje ne evidentiranih objekata

Geodetsko snimanje objekta za legalizaciju