Geodetski snimak bespravno izgrađenih objekata

Geodetski snimak je grafički prikaz faktičkog (stvarnog) stanja na terenu, položaja i oblika objekata, infrastrukture, topografije i njihovih međusobnih odnosa.
Na zahtev investitora odnosno stranke, naši geometri izlaze na teren, vrše geodetska merenja, u kancelariji obrađuju snimljene podatke sa terena i izrađuju geodetski snimak u digitalnom i analognom obliku. Rok za izradu geodetskog snimka je jedan dan od dana izlaska na teren.
Na cenu geodetskog snimka utiče više faktora kao što su veličina objekta, namena objekta, broj objekata koji su predmet izrade geodetkog snimka i dr.

legalizacija geodetski snimak

Geodetski snimak se izrađuje za različite potrebe, kao što su:

- legalizacija objekta
- tehnički prijem objekta odnosno dobijanje upotrebene dozvole
- dobijanje kućnog broja
- dobijanje priključka za struju, priključka za vodovodnu, kanalizacionu i gasovodnu mrežu

Geodetski snimak treba da sadrži položajnu i visinsku predstavu terena koja se prikazuje kotama. Pored toga geodetski snimak po Zakonu o planiranju i izgradnji treba da sadrzi sledece:

  • Osnovne podatke stranke odnosno podatke o investitoru (ime i prezime, adresa, mesto prebivališta, JMBG)
  • Objekat koji je predmet snimanja sa koordinatama najmanje dve tačke prednje fasade u državnom koordinatnom sistemu, Gaus-Krigerova projekcija.
  • Namenu objekta (stambeni, poslovni ili pomoćni), spratnost i bruto razvijenu građevinsku površinu u osnovi objekta
  • Sve ostale objekte na parceli, kao i položaje objekata na susednim parcelama
  • Postojeće ograde, bandere, stubove nadzemnih vodova, šahtove, belege trasa podzemnih vodova
  • Položaje javnih i internih puteva i ulica
  • Granice katastarske parcele, broj parcele i brojeve susednih katastarskih parcela
geodetsko snimanje ne evidentiranih objekata