Legalizacija

Dokumentacija koja vam je potrebna kako biste legalizovali vaš objekat je sledeća:

 • Geodetski snimak
 • projekat izvedenog objekta u tri primerka
 • dokaz o pravu korišćenja, svojini, zakupu
 • dokaz o plaćenoj naknadi za gradsko građevinsko zemljište
 • dokaz o uplati administrativne takse
Geodetski snimak je grafički prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata, infrastrukture,topografije I njihovih međusobnih odnosa.
Geodetski snimak treba da sadrži i visinsku predstavu terena, koja se može prikazati kotama i izohipsama.
legalizacija geodetski snimak
Geodetski snimak po zakonu o planiranju i izgradnji treba da sadrži:

 • Objekat koji je predmet postupka, sa koordinatama najmanje dve tačke prednje fasade (u državnom koordinatnom sistemu, Gaus-Krigerova projekcija);
 • Namenu, spratnost i bruto razvijenu građevinsku površinu u osnovi objekta;
 • Sve ostale objekte na parceli, kao i položaje objekata na susednim parcelama;
 • Postojeće ograde, infrastrukturne objekte i priključke;
 • Položaje javnih i internih ulica i puteva;
 • Bandere, stubove nadzemnih vodova, šahtove, belege trasa podzemnih vodova;
 • Visinsku predstavu terena – apsolutne kote;
 • Granice katastarske parcele po katastru nepokretnosti, broj parcele i brojeve susednih katastarskih parcela;


geodetsko snimanje ne evidentiranih objekata