Kontrola temelja

Kontrola temelja je geodetski postupak utvrđivanja pozicije izvedenog stanja temelja sa pozicijom i dimenzijama u projektnoj dokumentaciji.
Na zahtev izvođača radova geodetska agencija tj. geometar izlazi na teren i sa tačaka geodetske osnove izvršava obeležavanje isprojektovanog objekta na terenu. Tom prilikom geometar obeležava regulacionu liniju, građevinsku liniju, tačke osnove temalja, a po potrebi i visinske kote.

Nakon izgradnje temelja objekta, potrebno je da geometar izvrši kontrolu izvedenih temelja. Kontrola temelja podrazumeva snimanje izvedenog stanja da bi se utvrdilo da li su temelji postavljeni onako kako je projektom predviđeno. Provera se vrši u smislu položaja, geometrije i visine. Nakon izvršenog snimanja i upoređivanja ako je sve u redu izdaje se potvrda o tome da je sve izvedeno prema projektu, građevinskoj i lokacijskoj dozvoli. Ova potvrda se zatim prosleđuje opštini ili gradu u zavisnosti ko je izdao građevinsku dozvolu, koja zatim izdaje konačnu potvrdu o ispravnosti postavljenog temelja.

Izbegavanje procesa iskolčavanja i kontrole temelja može rezultirati time da objekat završi na pogrešnom mestu na parceli ili da pređe na susednu parcelu.