Parcelisanje

Parcelisanje ili parcelacija zemljišta se radi kada vlasnik jednu katastarsku parcelu želi da isparceliše na manje parcele radi prodaje, a takođe i u slučaju kada suvlasnici žele da svoje idealne delove pretvore u konkretne parcele.

Obično se kupac parcele traži pre nego što se obavi preparcelacija, i zaključuje predugovor da bi prodavac od kapare mogao da plati troškove parcelacije. Ugovor ne treba zaključivati sve dok se ne obavi parcelacija, jer u protivnom može da se proda samo idealni deo, tako da kupac postaje suvlasnik, pa se posle toga obavlja fizička deoba i parcelacija.

Geometar može parcelisati i poljoprivredno zemljište, ali samo na način da površine novoformiranih poljoprivrednih parcela ne bude manje od 50 ari, odnosno jednog hektara, u zavisnosti od toga da li se nalaze u području u kojem je izvšena komasacija zemljišta.
interno parcelisanje