Nivelacija terena

Nivelacija terena, saobraćajnica i drugih javnih površina određuje se proračunom padova i poprečnih i podužnih profila pojasa regulacije. Utvrđene analitičke koordinate (kote nivelete) karakterističnih tačaka u planu nivelacije predstavljaju osnov za utvrđivanje niveleta regulacionih linija kao i osnov za postavljanje ulaza u objekat i uređenje ostalog prostora van pojasa regulacije.

Zadatak geometra jeste da obeleži nivelaciju terena koja omogućava nesmetani odvod kišnice, kanala kao i kanalizacije u željenom smeru, prilikom izgradnje puteva, kanalizacije, kanala, platoa, dvorišta, parkova, igrališta, sportskih terena itd. U saradnji sa izvođačem građevinskih radova definišu se tačke koje je neophodno da geometar visinski obeleži na terenu.