Specifikacija posebnih delova objekata

Specifikacija posebnih delova objekta je postupak kojim se uspostavlja pravo svojine na tačno određenom delu zgrade tj. nad stambenom jedinicom i njemu pripadajućim delovima. Ukoliko ste vlasnik stana u nekoj zgradi koja nije etažirana, vi ste ustvari vlasnik nedefinisanog dela zgrade.

Upis prava svojine na osnovu zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, omogućava upis predmetne jedinice u katastar nepokretnosti po pojednostavljenoj proceduri. Ovo nije legalizacija, jer vlasnik ne stiče sva prava koja proističu iz zakona o legalizaciji, ne plaća naknade koje proističu iz zakona o legalizaciji i ne pribavlja svu dokumentaciju potrebnu u procesu legalizacije.
specifikacija posebnih delova objekata