Situacioni plan

Prilikom izrade projekata u cilju izgradnje objekata ili objekata infrastrukture, kao i za potrebe izrade planskih akata - planova parcelacije, situacioni plan je prvi u nizu poslova i usluga koje vas očekuju.
Pre izrade projekta, odnosno pre davanja urbanističkih uslova i drugih saglasnosti, neophodno je da geometar izradi situacioni plan predmetnog područja.
Situacioni plan se izrađuje u razmeri koju zahteva investitor, odnosno projektant, a sadrži grafički prikaz terena sa visinskom predstavom, takođe i glavne faktičke karakteristike na terenu kao što su zgrade, ograde, putevi, saobraćajna signalizacija.
situacioni plan lokacija pijaca borca