Formiranje građevinskih parcela

Formiranje građevinskih parcela je jedan od uslova za dobijanje građevinske dozvole i predstavlja postupak kojim se od jedne ili više katastarskih parcela formira građevinska parcela, obeležavanjem na terenu i provođenjem odgovarajućeg geodetskog elaborata u katastru.

Građevinska parcela se može formirati samo u području koje je planskim dokumentima definisno kao Gradsko građevinsko zemljište. Takođe je neophodno da parcela zadovoljava planski zadate uslove u pogledu površine, širine prednjeg fronta i pristupa javnoj saobraćajnici.

Da bi se od jedne katastarske parcele formirala građevinska parcela, neophodno je da katastarska parcela ispunjava uslove iz urbanističkih planova koji su važeći za to područje. Podatak o ispunjenosti ovih uslova naveden je u Informaciji o lokaciji.

Posao geodetske organizacije i licenciranih geometara je da izradi Projekat geodetskog obeležavanja i Elaborat geodetskog obeležavanja, koji se potom provodi u katastru na osnovu:

  • Potvrde projekta parcelacije (ukoliko se vrši deoba parcela – parcelacija/preparcelacija), ili
  • Lokacijske dozvole (ukoliko se ne vrši deoba parcela – parcelacija/preparcelacija).
Katastar će formirati građevinsku parcelu tek kada su svi uslovi zadovoljeni.

formiranje gradjevinskih parcela