Topografski plan

Topografski plan predstavlja grafički prikaz terena sa visinskom predstavom ili bez nje, samo što za razliku od katastarsko-topografskog plana ne sadrži obavezni prikaz granica parcele i ne overava se od strane Republičkog geodetskog zavoda.

Topografski plan se izrađuje u razmeri koju zahteva investitor, odnosno projektant, a sadrži glavne faktičke karakteristike na terenu kao što su zgrade, ograde, putevi, saobraćajna signalizacija...
izrada topografskog plana