Regulaciona linija

Regulaciona linija je linija koja deli javnu površinu od površina namenjenih za druge namene.