Kopija plana

Kopija plana je javna isprava kojom se dokazuje kako je katastarska parcela prikazana na katastarskom planu.