Katastarsko-topografski plan

Katastarsko-topografski plan sadrži položajni i visinski prikaz terena, položaj svih objekata i prateće infrastrukture, kao i zvanične granice katastarskih parcela.

Katastarsko-topografski plan geometri našeg biroa izrađuju u digitalnom i u analognom obliku, overava ga nadležna Služba za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda i on se tada može koristiti kao osnova za projektovanje.